Reklamačný poriadok
s platnosťou od 9. 9. 2009
vyhlásený spoločnosťou Expres Stores SK s.r.o.,
Záhradnícka 36, Bratislava 2, 821 05
IČ: 35895845, DIČ: 2021858707
Tel : 0902/492939, 0905/924976
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 32701/B
č. Žo-2004/06696/2/Z22, č. živnostenského registra 11236992/1/ K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim - kupujúcemu - faktúru alebo paragón. Kupujúci je povinný predať predávajúcemu reklamovaný tovar úplný a čistý. Pokiaľ tak neučiní, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

/2/ Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci učiniť písomne a pridať k reklamácii. Je potrebné uviesť zistené chyby - o aké sa jedná a ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb uplatňuje.

/3/ Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a s dodaným množstvom tovaru, je kupujúci povinný podať správu o týchto chybách do troch pracovných dní písomne, alebo telefonicky. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru - pri množstevnej chybe alebo výmene tovaru za iný druh.

/4/ Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti, či neodstrániteľnosti chyby prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na majiteľa spoločnosti predávajúceho.

/5/ V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie, hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje za dopravu kupujúcemu.

/6/ Pri oprávnenej reklamácií postupujeme nasledovne:

/6.1/ Zariadenie je opravené najdlhšie do 30 dní.

/6.2/ Pokiaľ vec nebola použitá, môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za novú. Pri použitej veci môže predávajúci rozhodnúť o jej výmene za bezchybnú, ktorá zodpovedá reklamovanej.

/6.3/ Ak ide o chybu odstrániteľnú a rovnaká chyba bola už dvakrát odstraňovaná, a vyskytuje sa aj po tretí raz, má kupujúci právo na výmenu za bezchybný výrobok, prípadne odstúpenie od zmluvy.

/6.4/ Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebraní užívaniu určenému účelu, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto chyba výrazne sťažuje možnosť používania výrobku má nárok na výmenu za tovar, ktorý je bezchybný.

/7/ Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je poškodený, opotrebovaný alebo je nekompletný.

/8/ Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním vo výške 5€ (150Sk) s DPH za každý jeden prípad, ak:

- tovar je na reklamáciu posielaný bez patričných dokladov;
- pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je plne funkčný;
- ak záruka na tovar uplynula;
- chyba bola spôsobená nešetrným zaobchádzaním, násilným spôsobom na výrobok (náraz, pád, piesok, voda, a pod.), neodbornými zásahmi do prístroja, pripojovaním iných sieťových adaptérov a prepájaním v napájacej sieti, poruchami na linkách spojov, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a prevedenie, nepostupovaním podľa návodu a chyby vznikli v dôsledku opráv, ktoré nepredvádzal predávajúci alebo im poverená osoba.

V prípade, že náklady preukázateľne prevyšujú hodnotu 5€ (150Sk) s DPH, prefakturuje predávajúci tieto náklady kupujúcemu.

/9/ Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie sú dohodnuté inak.

/10/ Právo zo zodpovednosti za chyby, pre ktoré platí záručná doba, zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom - písomnou formou.

/11/ Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene, začne záručná doba znovu bežať podľa dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, záručná doba na tovar je 2 roky.

/12/ Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktu a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.V Bratislave dňa 9.9.2009KONVERZNÝ KURZ: 1 € = 30,1260 Sk